top of page

Statut

Preambuła

Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony i jako istota żywa - ma prawa w sferze moralnej. Nieznajomość i nieuznawanie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom. Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania - ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierząt. 

Uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę do współistnienia wszystkich istot żywych. Poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta. 

/na podst. Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, UNESCO - Paryż 15.X1978/

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

 1. Fundacja pod nazwą “Iskierka”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Ewelinę Haraf, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Judytę Ćwiąkalską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tarnowie, 33-100, ul. Wałowa 1/2.

 2. Fundacja działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.),

  2. postanowień niniejszego statutu,

  3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

  4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późn. zm.),

  5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z póżn. zm),

  6. innymi aktami prawnymi regulującymi cele i sposoby działalności Fundacji.

§2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister środowiska, zaś w zakresie działalności pożytku publicznego minister do spraw zabezpieczenia społecznego.

§3.

 1. Siedziba Fundacji mieści się w Lubaszowej, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim. 

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także zagranicą. 

§4.

 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku - osiągany przychód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§5.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji i instytucji zbieżną z jej celami.

 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami Fundacji.

 3. Fundacja może tworzyć m.in. oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do podmiotów/organizacji, w tym m.in. spółek, spółdzielni i in. oraz je tworzyć.

 4. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach.

§6.

 1. Fundacja może:

 1. używać pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację,

 2. używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych,

 3. ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów. 

§7.

 1. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu z określonymi dla nich funkcjami.

 2. Fundator może:

 1. wyznaczyć na czas oznaczony lub nieoznaczony osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień Fundatora,

 2. pełnić rolę członka Zarządu, w tym Prezesa,

 3. określić wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Fundacji.

 1. W razie śmierci Fundatora ogół kompetencji przejmuje małżonek. 

 2. Decyzje Fundatora podejmowane są w formie uchwał. 

 

Rozdział II. Cele i sposoby działania

§8.

Cele Fundacji

 1. Kształtowanie świadomości oraz zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych na rzecz ochrony zwierząt, ekologii i przyrody.

 2. Popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych metod humanitarnej hodowli zwierząt, ich szkolenia, rehabilitacji, zachowań typowych dla danego gatunku, behawioru, zachowań typowych dla dzikich gatunków zwierząt (w tym chronionych) oraz zapewniania im bezpiecznych warunków do życia i rozmnażania się.

 3. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży.

 4. Wychowywanie młodzieży, dzieci i dorosłych w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt oraz poszanowania przyrody i środowiska naturalnego.

 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie wykorzystania przyrody i środowiska naturalnego oraz rekreacji z udziałem zwierząt zdrowych i nadających się do pracy. 

 6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, resocjalizację młodzieży trudnej dzięki kontaktom ze zwierzętami oraz uczestnictwu w akcjach ratowania zwierząt i pomocy dla zwierząt uratowanych.

 7. Popularyzacja i propagowanie treści zawartych w Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących oraz Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia.

 8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dóbr kultury, zabytków, tradycji i dziedzictwa narodowego.

 9. Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z rodzin ubogich, chorych, niepełnosprawnych, inwalidów, pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną oraz wszystkich innych dzieci potrzebujących pomocy osób trzecich poprzez tworzenie im w ten sposób warunków wyrównujących ich szanse na drodze do poprawy zdrowia i wszechstronnego rozwoju.

 10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, równych praw, swobód obywatelskich i działań na rzecz rozwoju demokracji i państwa prawa, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 11. Rozwój gospodarczy, w tym rolnictwa, przedsiębiorczości i spółdzielczości, działań na rzecz poprawy konkurencyjności sektora oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, również w ich uczestnictwie w życiu publicznym, gospodarczym, społecznym oraz podtrzymywanie więzi społecznych. 

 12. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§9.

Sposoby realizacji celów

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:

 1. wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych jeżeli działalność ta jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł,

 2. nawiązywać współpracę ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach w Polsce i za granicą – z administracją publiczną - w tym organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, sektorem gospodarczym, podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej - w tym przedsiębiorstwami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,

 3. udzielać wszelkiego rodzaju podmiotom, w tym w szczególności podmiotom ekonomii społecznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym pomocy organizacyjnej, obywatelskiej, finansowej, materialnej, informacyjnej i in.

 4. działać na rzecz określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta będzie wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa - w szczególności działalności zmierzającej do poprawy warunków sanitarnych i bytowych zwierząt w ubogich gospodarstwach wiejskich,

 5. zakładać i prowadzić: ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt; specjalistyczne centrum leczenia zwierząt towarzyszących i gospodarskich oraz dzikich; zagrodę edukacyjno-rehabilitacyjną; schronisko dla zwierząt porzuconych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez Fundację; siedlisko dla zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących i inne formy wsparcia dla zwierząt oraz edukacji i rehabilitacji dzieci,

 6. nabywać zwierzęta wymagające pomocy, specjalistycznego leczenia czy rehabilitacji, w tym zwierzęta gospodarskie,

 7. podejmować wszelkie inne formy działania prawem dozwolone, a sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji.

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację działalności pożytku publicznego w zakresie odpłatnej i nieodpłatnej, w tym m.in. działalności.: 

 1. agroturystycznej, rolniczej,

 2. promocję i organizację wolontariatu,

 3. organizację form aktywnego wypoczynku,

 4. prospołecznej i charytatywnej - w szczególności organizowanie zbiórek publicznych, 

 5. dobroczynnej, samopomocowej, pomocowej,

 6. na  rzecz ochrony i promocji zdrowia,

 7. doradczej, rzeczniczej, konsultacyjnej, eksperckiej, 

 8. edukacyjnej, dydaktycznej, w tym kształcenie, podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji,

 9. kształtującej postawy społeczne u dzieci, młodzieży wobec osób wykluczonych m.in. przez niepełnosprawność, ubóstwo, starość, bezdomność, bezrobocie,

 10. kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej, krajoznawczej,

 11. leczniczej i rehabilitacyjnej, 

 12. marketingowej, informacyjnej, promocyjnej, public relations,

 13. psychologicznej i psychoterapeutycznej,

 14. promującej przedsiębiorczość oraz przedsiębiorców, w tym m.in. lokalnych, wspierających Fundację, jej cele i idee,

 15. prowadzenia akcji społecznych i informacyjnych,

 16. przeciwdziałającej dyskryminacji osób ubogich, niepełnosprawnych, bezdomnych i starszych w życiu społecznym i zawodowym,

 17. przeciwdziałającej przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom i patologiom społecznym,

 18. realizującej i wspierającej zadania publiczne, szczególnie w obszarach i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zgodnych z kierunkami wskazanymi w dokumentach strategicznych krajowych i europejskich oraz strategiach lokalnych i sektorowych,

 19. rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym inwalidów,

 20. społecznej, opiekuńczej, wychowawczej,

 21. stypendialnej,

 22. szkoleniowej, oświatowej, edukacyjnej, 

 23. transportowej,

 24. tworzenia, prowadzenia lub wspieranie placówek i ośrodków opiekuńczych, ośrodków i placówek pracy z dziećmi i młodzieżą,

 25. uczestnictwa w projektach krajowych i międzynarodowych,

 26. uczestnictwa w realizacji zadań i programów zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty,

 27. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

 28. wspierającej działania na rzecz kultu religijnego, w tym m.in. chrześcijaństwa, 

 29. wspierającej integrację osób wykluczonych społecznie w środowisku lokalnym oraz promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej tych osób,

 30. organizującej i wspierającej współpracę partnerską,

 31. wydawniczej, 

 32. na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury i sztuki,

 33. wyrażania opinii w sprawach publicznych, czynne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,

 34. wspierającej schroniska komunalne,

 35. obejmującej diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji, a także zwierząt osób prywatnych będących w trudnej (udokumentowanej) sytuacji życiowej,

 36. wspierającej schroniska komunalne, 

 37. związanej z przygotowaniem zwierząt do adopcji oraz późniejszą kontrolę domów adopcyjnych.  

§11.

 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

 1. 01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

 2. 01.10.Z – gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,

 3. 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

 4. 74.20.Z – działalność fotograficzna,

 5. 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 6. 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 7. 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 8. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 9. 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,

 10. 86.90.D – działalność paramedyczna,

 11. 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi,

 12. 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 13. 91.04.Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,

 14. 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

 15. 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 16. 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

 17. 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 1. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest:

 1. 01.43.Z – chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych,

 2. 01.45.Z – chów i hodowla owiec i kóz,

 3. 01.47.Z – chów i hodowla drobiu,

 4. 01.49.Z – chów i hodowla pozostałych zwierząt,

 5. 01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

 6. 01.10.Z – gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,

 7. 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 8. 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 9. 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 10. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 11. 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,

 12. 86.90.D – działalność paramedyczna,

 13. 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi,

 14. 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 15. 91.04.Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,

 16. 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

 17. 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 18. 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

 19. 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

Rozdział III. Władze Fundacji

§12.

 1. Władzą zarządzającą jest Zarząd Fundacji, któremu przewodniczy Prezes.

 2. Władzą nadzorczą i opiniodawczą Fundacji jest Rada Fundacji, której przewodniczy Przewodniczący.

 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie. Członek Rady Fundacji nie może również pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej w stosunku do Członka Zarządu.

§13.

Sposób podejmowania decyzji 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku. Posiedzenie Rady Fundacji zwoływane jest z inicjatywy Przewodniczącego, Zarządu lub Fundatora.

 2. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest z inicjatywy Prezesa, innego członka Zarządu, Rady Fundacji lub Fundatora.

 3. Posiedzenia Zarządu i Rady Fundacji zwołuje się przy pomocy sms-ów, poczty elektronicznej lub tradycyjnej lub z wykorzystaniem komunikatorów co najmniej 3 dni przed terminem.

§14.

 1. Władze Fundacji podejmują decyzje w formie uchwał. Uchwały władz Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodzącej posiedzeniu. 

 2. Jeżeli członkowie władz wyrazili zgodę w formie dokumentowej - głosowanie poza posiedzeniami władz Fundacji może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

§15.

 1. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji mogą ustanowić pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe lub szczególne w zakresie swoich kompetencji.

 

§16.

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kolegialnym składającym się z co najmniej dwóch członków wraz z przypisanymi im funkcjami, powoływanych przez Fundatora.

 2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstwa ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 3. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji.

§17.

Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy nadzór i kontrolowanie działalności Fundacji, w tym:

 1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

 2. opiniowanie rocznych sprawozdań,

 3. prawo wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

 4. prawo żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 6. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 7. zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,

 8. powoływanie Pełnomocników do zawierania umów z członkami Zarządu.

 9. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji może nawiązywać i rozwiązywać Przewodniczący Rady Fundacji lub Pełnomocnik powołany przez organ kolegialny - Radę Fundacji lub Zarząd Fundacji. 

§18.

Zarząd

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora.

 2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, rezygnacji, śmierci lub skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Fundacji.

§19.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. podejmowanie decyzji w przedmiocie: zmiany statutu Fundacji, połączenia Fundacji z inną o podobnych celach; likwidacji Fundacji,  

 2. podejmowanie innych decyzji związanych z działalnością statutową nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji, 

 3. powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,

 4. powoływanie Pełnomocników do zawierania umów z członkami Zarządu,

 5. powoływanie rad programowych w ramach akcji organizowanych przez Fundację, pełniących funkcje opiniodawcze i doradcze,

 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 7. reprezentowanie Fundacji za zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań,

 8. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,

 9. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 10. zawieranie umów, ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych do realizacji zadań statutowych i projektowych.

 

Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji

§20.

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) oraz w szczególności inne środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§21.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. dochodów z akcji promocyjnych, zbiórek, imprez publicznych,

 2. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

 3. dotacji, datków i subwencji,

 4. dywidend i zysków z akcji i udziałów,

 5. innych przysporzeń majątkowych ze strony osób fizycznych i prawnych,

 6. odpisów z działalności gospodarczej darczyńców,

 7. operacji finansowych,

 8. sprzedaży przedmiotów darowizny,

 9. zapisów, spadków, darowizn i dotacji krajowych i zagranicznych,

 10. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą.

 

 

§22.

 1. Całość swoich dochodów Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 3. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia długów, przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§23.

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes samodzielnie lub wiceprezes samodzielnie.

 2. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji może nawiązywać i rozwiązywać Przewodniczący Rady Fundacji lub Pełnomocnik powołany przez organ kolegialny - Radę Fundacji lub Zarząd Fundacji. 

 3. Stosunek pracy z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji może nawiązywać i rozwiązywać  Prezes lub wiceprezes. 

§24.

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywać majątku na rzecz jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§25.

 1. Zmiany statutu lub zmiany w statucie dokonuje Zarząd. 

 2. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym m.in. celów statutowych, sposobów realizacji celów oraz może powołać inne organy oraz określić ich kompetencje.

§26.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji i powołaniu likwidatora podejmuje Zarząd.

 3. Do obowiązków likwidatora należy:

 1. zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

 2. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

 3. wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,

 4. ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,

 5. spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert,

 1. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

 

 

Ewelina Haraf

Prezes Zarządu

 

Piotr Haraf

Wiceprezes Zarządu

 

Aneta Sułek

Wiceprezes Zarządu

Tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 1/02/2022/Z z dnia 20.02.2022 r.

bottom of page